வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

வைரஸ் பூச்சிக்கொல்லிகள்

வைரஸ் உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் கரிமப் பொருட்களின் உற்பத்தி, மாசுக் கட்டுப்பாடு, சூழலியல் மறுசீரமைப்பு, மண் வளத்தை மேம்படுத்துதல், வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்துப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதில் பெரும் வாழ்வாதார விருப்பங்களை வழங்குகின்றன.

வைரஸ் உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள், தாவர நோய்க்குறியியல் பற்றிய கனடிய இதழ், வைரல் நுழைவு இதழ், காய்கறி அறிவியல் இதழ், பூச்சி மேலாண்மை சர்வதேச இதழ், உயிரியக்கவியல் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், தாவரவியல் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு ஆவணங்கள்.

Top