வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

அணு வேதியியல்

அணு வேதியியல் என்பது கதிரியக்கத்தன்மை, அணுக்கரு செயல்முறைகள் மற்றும் அணுக்களின் அணுக்கருவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், அதாவது அணுக்கரு மாற்றம் மற்றும் அணுக்கரு பண்புகள் போன்றவற்றைக் கையாளும் வேதியியலின் துணைப் புலமாகும்.

ஐசோடோப்புகள், அணு மருத்துவம், கதிரியக்கச் சிதைவு

Top