வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

மண்புழுக்கள் மற்றும் விவசாயம்

புழுக்களுக்கு 12 தொடர்ச்சியான பாயும் உரமாக்கல் படுக்கைகளில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை குளிரூட்டப்பட்ட உரம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு படுக்கையும் 80 அடி நீளம் மற்றும் ஐந்து அடி குறுக்கே அளவிடும். பின்னர் புழுக்கள் அழுக்கான வேலையைச் செய்கின்றன. புழு வளர்ப்பு என்பது காய்கறி மற்றும் பழ கழிவுகளை உங்கள் தோட்டம் அல்லது வீட்டு தாவரங்களுக்கு சிறந்த பானை மண்ணாக அல்லது மண் திருத்தமாக மாற்றுவதற்கான எளிய வழியாகும்.

மண்புழுக்கள் மற்றும் விவசாயம் தொடர்பான இதழ்கள்

தோட்டக்கலை இதழ், பூமி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், தாவர நோயியல் & நுண்ணுயிரியல், மத்திய கிழக்கில் விலங்கியல், நச்சுயியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வேதியியல், நியூசிலாந்து வேளாண் ஆராய்ச்சி இதழ், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம், மண் அறிவியல் மற்றும் தாவரத் தொடர்புகள் பற்றிய இதழ்.

Top