வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பாலிமர் அறிவியல்

பாலிமர் சயின்ஸ் அல்லது மேக்ரோமாலிகுலர் சயின்ஸ் என்பது பாலிமர்கள், முதன்மையாக பிளாஸ்டிக் மற்றும் எலாஸ்டோமர்கள் போன்ற செயற்கை பாலிமர்கள் தொடர்பான பொருள் அறிவியலின் துணைப் புலமாகும். பாலிமர் அறிவியல் துறையில் வேதியியல், இயற்பியல் மற்றும் பொறியியல் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளனர்.

 

செல்லுலோசிக் பொருட்கள் , பாலிமரைசேஷன் , ஜெலேஷன் , மைக்ரோஸ்பியர்ஸ் , மெட்டாதெசிஸ்

Top