வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

வேதியியல் உயிரியல்

வேதியியல் உயிரியல் என்பது வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் துறைகளில் பரவியிருக்கும் ஒரு அறிவியல் துறையாகும். வேதியியல் நுட்பங்கள், பகுப்பாய்வு மற்றும் பெரும்பாலும் செயற்கை வேதியியல் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிறிய மூலக்கூறுகள், உயிரியல் அமைப்புகளின் ஆய்வு மற்றும் கையாளுதல் ஆகியவற்றில் இந்த ஒழுக்கம் அடங்கும்.

இரசாயன நுண்ணுயிரியல், இரசாயன மாற்றம், சிகிச்சை, மதிப்பீடுகள்

Top