வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பூஞ்சை பூச்சிக்கொல்லிகள்

பூஞ்சை உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் தாவர நோய்கள் மற்றும் சில பூச்சிகள் மற்றும் களைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படலாம். பூஞ்சைகள் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு சூழலிலும் காணப்படுகின்றன. மிகவும் பொதுவான வணிக உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகளில் இரண்டு டிரைக்கோடெர்மா இனங்கள் மற்றும் பியூவேரியா பாசியானா ஆகும்.

பூஞ்சை உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள், உயிரியக்கக் கட்டுப்பாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், தாவர நோய்க்குறியியல் பற்றிய கனடிய இதழ், காய்கறி அறிவியல் இதழ், கார்யோலாஜியா, பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல், தொற்று நோய்கள் மற்றும் தொற்று சிகிச்சைப் பத்திரிகை, ஜர்னல்.

Top