வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

குறுக்கு ஒழுங்கு கருத்து

குறுக்கு-ஒழுங்கு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கல்வித் துறைகளை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு செயலையும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான சொல். இந்தச் செயல்பாடுகள், ஒழுங்கு நுண்ணறிவுகளை அருகருகே (மல்டிடிசிப்ளினரி) வைப்பதில் இருந்து மிகவும் ஒருங்கிணைந்த அல்லது சமூக உள்ளடக்கிய அணுகுமுறைகள் வரை இருக்கலாம்.

Top