வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

வேதியியல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்துறை வேதியியல்

தொழில்துறை வேதியியல் மற்றும் இரசாயன பொறியியலுக்கு இடையிலான வேறுபாடு என்னவென்றால், தொழில்துறை வேதியியல் மூலப்பொருட்களை முக்கியமான பொருட்களாக மாற்றுவதற்கு இரசாயன மற்றும் இயற்பியல் செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அதே சமயம் இரசாயன பொறியியல் என்பது பொறியியலின் ஒரு கிளையாகும், இது பொருட்களை உற்பத்தி, மாற்றுதல் மற்றும் போக்குவரத்து செயல்முறைகளை வடிவமைக்கிறது.

 

சாயங்கள் மற்றும் நிறமி , போக்குவரத்து நிகழ்வுகள் , தர மேலாண்மை , அளவுத்திருத்தம் , சேர்க்கைகள் , எலக்ட்ரோகெமிக்கல் என்ஜினீரிங் , சர்பாக்டான்ட்கள் , உற்பத்தி , இடர் மதிப்பீடு , பாதுகாப்பு , வளர்சிதை மாற்ற பொறியியல் ஜி , பெட்ரோ கெமிக்கல் தொழில் , மூலக்கூறு ஆற்றல்

Top