வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

நானோ அறிவியல்

நானோ அறிவியல் என்பது மிகச்சிறிய அளவிலான கட்டமைப்புகள் மற்றும் பொருட்களைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். ஒரு நானோமீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டரில் பில்லியனில் ஒரு பங்கு. நானோ அளவில் பொருளின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் மாறுகின்றன. நானோ தொழில்நுட்பமானது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு முதல் உற்பத்தி வரை பல்வேறு துறைகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.


நானோ பொருட்கள் , நானோ தொழில்நுட்பம் , நானோ குழம்பு , நானோ அளவு , நானோ இயக்கவியல் , நானோ மருந்து

Top