வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

நோய்க்கிருமிகள்

உயிரியலில், பழமையான மற்றும் பரந்த பொருளில் ஒரு நோய்க்கிருமி என்பது நோயை உருவாக்கக்கூடியது, இது 1880 களில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. பொதுவாக இந்த சொல் வைரஸ், பாக்டீரியம், ப்ரியான், பூஞ்சை, வைராய்டு போன்ற தொற்று முகவரை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. , அல்லது அதன் ஹோஸ்டில் நோயை உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணி. புரவலன் ஒரு விலங்கு, ஒரு தாவரம், ஒரு பூஞ்சை அல்லது மற்றொரு நுண்ணுயிரியாக இருக்கலாம்.

தொடர்புடைய பத்திரிகைகள் நோய்க்கிருமிகள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை நோயியல் இதழ், நுண்ணுயிர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொழில்நுட்ப இதழ், நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியம், புரோபயாடிக்குகள் மற்றும் ஆரோக்கியம், சந்தர்ப்பவாத நோய்க்கிருமிகள், உணவுப்பழக்க நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் நோய்த்தொழில்நுட்பத்தின் உணவுத் தயாரிப்பு, ஜர்னல்.

Top