வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

உணவு அறிவியல்

உணவு அறிவியல் என்பது விவசாய உற்பத்தியை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதலின் அடிப்படையிலான கருத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இது உயிரியல், விவசாயம் மற்றும் பொறியியலுக்குப் பொருந்தும், மக்களுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்தை வழங்கும் பாதுகாப்பான உணவு விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்கான நடைமுறைச் சிக்கலுக்கு இது பொருந்தும். உணவு வேதியியல் என்பது உணவுகளின் அனைத்து உயிரியல் மற்றும் உயிரியல் அல்லாத கூறுகளின் வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் இடைவினைகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும்.

உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் உணவு அறிவியல் இதழின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
, உணவு மற்றும் உயிரியக்கவியல் தொழில்நுட்பம், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சர்வதேசம், உணவு மற்றும் உயிரியக்கவியல் தொழில்நுட்பம், உணவு அறிவியல் இதழ், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் போக்குகள், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அமெரிக்க இதழ், ஜர்னல் ஆஃப் உணவு பொறியியல், உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்தில் முக்கியமான விமர்சனங்கள்.

Top