வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

ஹ்யூமிக் அமிலம்

ஹ்யூமிக் அமிலம் என்பது ஹ்யூமிக் பொருட்களின் முதன்மைப் பிரிவாகும், அவை மண் (மட்ச்சி), கரி, நிலக்கரி, ஏராளமான மலையக நீரோடைகள், டிஸ்ட்ரோபிக் ஏரிகள் மற்றும் கடல் நீர் ஆகியவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க இயற்கை கூறுகளாகும். இது இறந்த இயற்கைப் பொருட்களின் மக்கும் தன்மையால் உருவாக்கப்பட்டது.

ஹ்யூமிக் அமிலம் தொடர்பான இதழ்கள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், கரிம வேதியியல் முன்னேற்றங்கள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மருத்துவ நச்சுயியல் இதழ், ஒருங்கிணைப்பு வேதியியல், மண் அறிவியல் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்து இதழ், ஓசோன்: அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், மண் அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு.

Top