பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் & சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி ஜர்னல்கள்

பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் மற்றும் சிஸ்டம் பயாலஜி ஆகியவை தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் இயல்பில் உள்ளவை. பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் என்பது கணக்கீட்டு நுட்பங்கள் மற்றும் கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மரபியல் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டை ஆவணப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, கணினி உயிரியல் உயிரியல் அமைப்புகளுக்குள் நடக்கும் சிக்கலான தொடர்புகளை முழுமையான முறையில் பகுப்பாய்வு செய்வதில் கணக்கீட்டு மற்றும் கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி அடிப்படையில் உயிரியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகிறது, இது உயிரியல் செயல்பாடுகள், மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் உயிரியல் அமைப்புகள் ஏதேனும் சிக்கலை சந்திக்கும் போது அதை சரியான முறையில் வழங்குவதற்கு அவசியம்.

பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ் & சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி ஜர்னல்கள்

ஐ.எஸ். 2153-0637
ஜர்னல் தாக்க காரணி 8.64
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 13
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 12.9
ஐ.எஸ். 2090-4924
ஜர்னல் தாக்க காரணி 6.83
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 7
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 4.60
ஐ.எஸ். 2332-0737
ஜர்னல் தாக்க காரணி 5.67
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 7
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 3.24
ஐ.எஸ். 2376-130X
ஜர்னல் தாக்க காரணி 3.48
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 11
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 4.07
ஐ.எஸ். 2329-8936
ஜர்னல் தாக்க காரணி 2.08
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 12
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 6.92
ஐ.எஸ். 2329-8936
ஜர்னல் தாக்க காரணி 2.08
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 12
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 6.92
ஐ.எஸ். 0974-276X
ஜர்னல் தாக்க காரணி 10.40
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 32
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 18.65
Top