வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பயோமாஸ்

பயோமாஸ் என்பது உயிருள்ள அல்லது சமீபத்தில் வாழும் உயிரினங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட உயிரியல் பொருள். இது பெரும்பாலும் தாவரங்கள் அல்லது தாவர அடிப்படையிலான பொருட்களைக் குறிக்கிறது, அவை குறிப்பாக லிக்னோசெல்லுலோசிக் பயோமாஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு ஆற்றல் மூலமாக, உயிரியை நேரடியாக எரிப்பு மூலம் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தலாம் அல்லது மறைமுகமாக பல்வேறு வகையான உயிரி எரிபொருளாக மாற்றிய பின் பயன்படுத்தலாம்.

உயிரியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல், தோட்டக்கலை இதழ், தாவர நோயியல் & நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், உயிரி மற்றும் உயிர் ஆற்றல், கழிவுகள் மற்றும் உயிரி மதிப்பாய்வு, கார்யோலாஜியா, மண் அறிவியல் மற்றும் தாவர பகுப்பாய்வு, எரிசக்தி ஆதாரங்கள்.

Top