வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

கோட்பாட்டு மற்றும் கணக்கீட்டு வேதியியல்

கோட்பாட்டு வேதியியல் என்ற சொல்லை வேதியியலின் கணித விளக்கமாக வரையறுக்கலாம், அதேசமயம் கணிப்பொறி வேதியியல் என்பது ஒரு கணித முறை போதுமான அளவு நன்கு வளர்ச்சியடையும் போது கணினியில் செயல்படுத்துவதற்கு தானியங்குபடுத்தப்படும் போது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


வேதியியல் கணக்கீடுகள், குழு கோட்பாடு, கோட்பாட்டு மாதிரிகள், புள்ளியியல் இயக்கவியல்

Top