வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

வினையூக்கம்

வினையூக்கி என்பது ஒரு வினையூக்கி எனப்படும் ஒரு பொருளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு இரசாயன எதிர்வினையின் வீதத்தை அதிகரிக்கும் செயல்முறையாகும். வினையூக்கிகள் வினையூக்கிய வினையில் உட்கொள்ளப்படுவதில்லை ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் செயல்பட முடியும். பெரும்பாலும் மிகக் குறைந்த அளவு வினையூக்கிகள் மட்டுமே தேவைப்படும்.


வினையூக்கி எதிர்வினை , வினையூக்கி செயல்பாடு , புகைப்பட வினையூக்கம் , உயிரியக்கவியல் ,

Top