வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பொருள் அறிவியல்

பொருள் அறிவியல் என்பது பொருளின் பண்புகள் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அதன் பயன்பாடுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு இடைநிலைத் துறையாகும். இது பயன்பாட்டு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் கூறுகள், அத்துடன் வேதியியல், இயந்திரவியல், சிவில் மற்றும் மின் பொறியியல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

பொருட்கள் , பொருட்கள் செயலாக்கம் , நானோ பொருட்கள் , அசுத்தங்கள் , வெப்ப பகுப்பாய்வு , ஹிஸ்டெரிசிஸ் , லூப்ரிகேஷன்,

Top