வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

உரங்கள்

ஒரு உரம் என்பது இயற்கையான அல்லது செயற்கை தோற்றம் கொண்ட எந்தவொரு பொருளும் ஆகும், இது தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தாவர ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவதற்காக மண் அல்லது தாவர திசுக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உரங்கள் செடிகளின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும். இந்த இலக்கு இரண்டு வழிகளில் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது, பாரம்பரியமானது ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் சேர்க்கைகள் ஆகும். சில உரங்கள் செயல்படும் இரண்டாவது முறை மண்ணின் நீரைத் தக்கவைத்தல் மற்றும் காற்றோட்டத்தை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதாகும்.

உரம் தொடர்பான இதழ்கள்

நெல் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல், தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள், மண் அறிவியல் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்து, பயன்பாட்டு நீர்வாழ் வளர்ப்பு இதழ், பயிர் உற்பத்தி இதழ், தாவர ஊட்டச்சத்து இதழ், வேளாண்மை மற்றும் மண் அறிவியல் ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்து, உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், உணவு மற்றும் தொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் இதழ்.

Top