வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

ஆர்கனோமெட்டாலிக் கெமிஸ்ட்ரி

ஆர்கனோமெட்டாலிக் கெமிஸ்ட்ரி என்பது ஆர்கனோமெட்டாலிக் சேர்மங்கள், கரிம மூலக்கூறின் கார்பன் அணுவிற்கும் ஒரு உலோகத்திற்கும் இடையே குறைந்தபட்சம் ஒரு இரசாயனப் பிணைப்பைக் கொண்ட இரசாயன சேர்மங்கள் ஆகும், இதில் கார, கார பூமி மற்றும் மாற்றம் உலோகங்கள் அடங்கும், மேலும் சில சமயங்களில் போரான், சிலிக்கான், மற்றும் தகரம், அத்துடன்.


ஆர்கனோமெட்டாலிக் எதிர்வினை , ஆர்கனோமெட்டாலிக் கலவைகள்

Top