வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

வேளாண் இரசாயனங்கள்

வேளாண் வேதியியல் என்பது ஒரு விவசாய சூழலை அல்லது விவசாயப் பகுதியில் உள்ள உயிரினங்களின் சமூகத்தை நிர்வகிக்க உதவும் எந்தவொரு பொருளாகும். வேளாண் வேதிப்பொருட்களில் உரங்கள், சுண்ணாம்பு மற்றும் அமிலமாக்கும் முகவர்கள், மண் கண்டிஷனர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் ஹார்மோன்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

வேளாண் இரசாயனங்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள், வேளாண் இரசாயனங்கள் மற்றும் பயிர்வகைகளின் சோதனைகள், வேளாண் இரசாயனங்கள் ஜப்பான், நச்சுயியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வேதியியல், பாஸ்பரஸ், சல்பர் மற்றும் சிலிக்கான் மற்றும் தொடர்புடைய கூறுகள், வெப்பமண்டல பூச்சி மேலாண்மை, வெப்பமண்டல பூச்சி மேலாண்மை.

Top