உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

பாதுகாப்பான உணவு கையாளுதல் நடைமுறைகள்

பாதுகாப்பான கையாளுதல் நடைமுறை என்பது தேவையற்ற மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற அனைத்து காரணிகளிலிருந்தும் அவற்றைத் தடுப்பதற்கும் மீட்பதற்கும் உணவுப் பொருட்களின் கையாளுதல் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அணுகல் செயல்முறைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த நடைமுறைகள் மற்றும் செயல்கள் சாத்தியமான அபாயங்களிலிருந்து ஆபத்தை குறைக்கலாம் மற்றும் உணவின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும்.

பாதுகாப்பான உணவு கையாளுதல் நடைமுறைகள் பற்றிய
உணவுப் பத்திரிக்கைகள்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், வேளாண்மை, உணவு & அக்வா ஜர்னல்கள், மருத்துவ நெறிமுறைகள் & சுகாதாரக் கொள்கைகள் இதழ்கள், பல்கலைக்கழக டுனாரியா டி ஜோஸ் ஆஃப் கலாட்டி, ஃபாசிக்கிள் VI: உணவுத் தொழில்நுட்பத்தின் வருடாந்திர ஆய்வு, உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பிராசோவின் ட்ரான்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் புல்லட்டின், தொடர் II: வனவியல், மரத் தொழில், விவசாய உணவுப் பொறியியல்.

Top