உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு மாசுபாடு

உணவு மாசுபாடு என்பது உணவில் தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் இருப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது நுகர்வோருக்கு பல்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தும். இந்த அசுத்தங்கள் வேளாண் இரசாயனங்கள், சுற்றுச்சூழல் அசுத்தங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் புற்றுநோய்கள், செயலாக்க அசுத்தங்கள், வளர்ந்து வரும் உணவு அசுத்தங்கள் போன்றவை.

உணவு மாசுபடுதல் தொடர்பான
உணவுப் பத்திரிக்கைகள்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், வேளாண்மை, உணவு மற்றும் அக்வா ஜர்னல்கள், ஊட்டச்சத்து இதழ்கள், நச்சுயியல் இதழ்கள் உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பற்றிய விமர்சன விமர்சனங்கள், பிரிட்டிஷ் உணவு இதழ், உணவு அறிவியல் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு பற்றிய விரிவான விமர்சனங்கள்.

Top