உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு சுகாதார விதிகள்

உணவு சுகாதார ஒழுங்குமுறை என்பது நுகர்வோரின் நல்வாழ்வு மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த விதிமுறைகள் உற்பத்தியின் தொடக்கத்தில் இருந்து அறுவடை, கையாளுதல், சேமிப்பு, விநியோகம், போக்குவரத்து மற்றும் நுகர்வோரின் பயன்பாடு போன்ற சுகாதார விதிகளின் மொத்த சங்கிலியை உள்ளடக்கியது.

உணவு சுகாதார ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்பான
உணவுப் பத்திரிக்கைகள்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், மருத்துவ நெறிமுறைகள் & சுகாதாரக் கொள்கைகள் இதழ்கள், நுண்ணுயிரியல் இதழ்கள், ஊட்டச்சத்து இதழ்கள், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்ற இதழ், உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சி, உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் டுனாரியா டி ஜோஸ் ஆஃப் கலாட்டி, பாசிகல் VI: உணவு தொழில்நுட்பம், பிரிட்டிஷ் உணவு இதழ்.

Top