உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு விதிமுறைகள்

உணவு ஒழுங்குமுறைகள் என்பது உணவுப் பொருட்களின் நல்ல மற்றும் நுகர்வுத் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக பல்வேறு உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் உணவு சுகாதார நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதற்காக அரசு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் சட்ட விதிகள் ஆகும். இந்த விதிமுறைகள் நுகர்வோர் அறுவடை, கையாளுதல், சேமிப்பு, விநியோகம், போக்குவரத்து மற்றும் பயன்பாடு தொடங்கி மொத்த சங்கிலியை உள்ளடக்கியது.

உணவு ஒழுங்குமுறைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
உணவு: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், மருத்துவ நெறிமுறைகள் & சுகாதாரக் கொள்கைகள் இதழ்கள், தானிய உணவுகள் உலகம், உணவு அறிவியல் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு பற்றிய விரிவான விமர்சனங்கள், பிரசோவ்வின் டிரான்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் புல்லட்டின், தொடர் II: வனவியல், மரவியல் , வேளாண் உணவுப் பொறியியல்.

Top