உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு நுண்ணுயிரியல்

உணவு நுண்ணுயிரியல் என்பது, பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மூல உணவுப் பொருட்கள், பால் பொருட்களின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பில் நுண்ணுயிரிகளின் நன்மை மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை உள்ளடக்கிய நுண்ணுயிரிகளின் ஆய்வு ஆகும். உணவு விஷம், உணவு கெட்டுப்போதல், உணவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவை உணவு நுண்ணுயிரியலின் கீழ் கையாளப்படுகின்றன. வளர்ச்சி பண்புகள், உணவு செயலாக்கத்தில் நுண்ணுயிரிகளின் நோய்க்கிருமி உருவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

உணவு நுண்ணுயிரியல் தொடர்பான இதழ்கள்

உணவுப் பத்திரிக்கை: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து இதழ்கள், நச்சுயியல் இதழ்கள், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சி, ஃபோகஸில் உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து கூறுகள், உணவு ஆஸ்திரேலியா, உணவு தொழில்நுட்பம் ஆஸ்திரேலியா.

Top