உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

கட்டிகள்

கட்டி என்பது திடமான அல்லது திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட திசுக்களின் அசாதாரண திரட்சியாகும். கட்டி நியோபிளாசம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கட்டிகள் இரண்டு வகையான தீங்கற்ற கட்டிகளாக இருக்கலாம், இது புற்றுநோயாக இல்லை மற்றும் புற்றுநோயான வீரியம் மிக்க கட்டியாக இருக்கலாம். கட்டி என்பது தேவையற்ற வளர்ச்சி அல்லது கட்டி அல்லது வீக்கம், இது ஆரோக்கியத்திற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தாது.

மெசன்கிமல் தோற்றத்தின் கட்டிகளில் ஃபைப்ரோலாஸ்டிக் கட்டிகள் மற்றும் எலும்பு, கொழுப்பு, இரத்த நாளங்கள் மற்றும் லிம்பாய்டு திசு ஆகியவை அடங்கும்; அவை தீங்கற்ற அல்லது வீரியம் மிக்கதாக இருக்கலாம் (சர்கோமா). எபிடெலியல் தோற்றத்தின் கட்டிகள் சுரப்பி திசு மற்றும் மார்பகம், வயிறு, கருப்பை அல்லது தோல் போன்ற உறுப்புகளில் காணப்படுகின்றன; அவை தீங்கற்ற அல்லது வீரியம் மிக்கதாக இருக்கலாம் (புற்றுநோய்). கலப்பு கட்டிகள் ஒரே முதன்மை கிருமி அடுக்கில் இருந்து பெறப்பட்ட பல்வேறு வகையான செல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் டெரடோமாக்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிருமி அடுக்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட செல்களைக் கொண்டுள்ளன; இரண்டு வகைகளும் தீங்கற்ற அல்லது வீரியம் மிக்கதாக இருக்கலாம்.

கட்டிகள் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

உள் மருத்துவ இதழ்கள், முதன்மை சுகாதாரப் பத்திரிக்கைகள், மூளைக் கட்டிகள் & நரம்பியல், இரைப்பை குடல் புற்றுநோய் மற்றும் ஸ்ட்ரோமல் கட்டிகள், கட்டி கண்டறிதல் மற்றும் அறிக்கைகள், கட்டி, கட்டி உயிரியல், கட்டி

Top