உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

நுண்ணுயிர் நோயியல்

நுண்ணுயிர் நோய்க்குறியியல் - மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நோயை ஏற்படுத்த நுண்ணுயிரிகளால் பயன்படுத்தப்படும் மூலக்கூறு வழிமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு. பாக்டீரியல், புரோட்டோசோவான், தாவர வாழ்க்கை மற்றும் தொற்று முகவர் நோய்க்கிருமிகள் ஹோஸ்டுக்குள் தங்களைக் கண்டறியவும், தீங்கு மற்றும் நோயை ஏற்படுத்தும் ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெறவும் ஒரு நல்ல கருவியை உருவாக்கியுள்ளன.

நுண்ணுயிர் நோய்க்கிருமி உருவாக்கம் என்பது மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நோயை உண்டாக்க நுண்ணுயிரிகளால் பயன்படுத்தப்படும் மூலக்கூறு வழிமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். பாக்டீரியல், புரோட்டோசோவான், பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ் நோய்க்கிருமிகள் ஹோஸ்டில் தங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கும் ஊட்டச்சத்துகளைப் பெறுவதற்கும் பல்வேறு வகையான கருவிகளை உருவாக்கியுள்ளன, அவை சேதம் மற்றும் நோய்களையும் ஏற்படுத்துகின்றன. நோய்க்கிருமிகளின் பிற வழிமுறைகளில் ஹோஸ்ட் பாதுகாப்பு ஏய்ப்பு அடங்கும்.

நுண்ணுயிர் நோய்க்குறியியல் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

முதன்மை சுகாதாரப் பத்திரிக்கைகள், உள் மருத்துவ இதழ்கள், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியலில் முன்னேற்றங்கள், நுண்ணுயிர் உடலியலில் முன்னேற்றங்கள், நுண்ணுயிரியல் ஆராய்ச்சியின் ஆப்பிரிக்க இதழ், நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள், நுண்ணுயிரியலின் வருடாந்திர ஆய்வு

Top