உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

நரம்பியல்

நியூரோ-யூராலஜி என்பது சிறுநீர் அமைப்பின் செயல்பாட்டை உள்ளடக்கிய நரம்பு மண்டலத்தின் ஆய்வு ஆகும். நோயாளிகளின் வழக்குகளில் சிறப்பு சிறுநீர்ப்பை சோதனை (யூரோடைனமிக்ஸ்) மற்றும் எக்ஸ்-கதிர்கள் ஆகியவை அடங்கும், மற்றவை கூடுதல் விசாரணையின்றி சிகிச்சையைத் தொடங்கலாம்.

சிறுநீரகப் புற்றுநோய், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய், சிறுநீரகக் கற்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் அடங்காமை போன்ற நிலைமைகளின் அறுவை சிகிச்சை மூலம் சிறுநீர் பாதை தொற்று மற்றும் புரோஸ்டேட் விரிவாக்கம் போன்ற நிலைமைகளின் மருத்துவ மேலாண்மையை நரம்பியல் உள்ளடக்குகிறது.

நரம்பியல் தொடர்பான இதழ்கள்

உள் மருத்துவ இதழ்கள், நர்சிங் கேர் இதழ்கள், மருத்துவம் & அறுவைசிகிச்சை சிறுநீரகம், குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவம், நரம்பியல் & நரம்பியல் இயற்பியல், நரம்பியல் மற்றும் யூரோடைனமிக்ஸ், சர்வதேச நரம்பியல் இதழ், சர்வதேச நரம்பியல் இதழ்,

Top