உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

இம்யூனாலஜி

இம்யூனாலஜி என்பது உயிரியல் மருத்துவ அறிவியலின் கிளை ஆகும், இது ஆன்டிஜெனிக் சோதனைக்கு ஒரு உயிரினத்தின் எதிர்வினை மற்றும் சுயமானது மற்றும் எது நிச்சயமாக இல்லை என்பதை அதன் ஒப்புக்கொள்வதை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இது உயிரின் அனைத்து உடல், கலவை மற்றும் கரிம பண்புகள் உட்பட தடுப்பு கருவிகளை நிர்வகிக்கிறது, இது தொலைதூர வாழ்க்கை வடிவங்கள், பொருள் மற்றும் பலவற்றிற்கு அதன் பாதுகாப்பற்ற தன்மையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

Top