பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

கால்நடை பூச்சியியல்

கால்நடை பூச்சியியல் என்பது பூச்சியியலின் ஒரு பிரிவாகும், இது தொற்று மற்றும் ஒட்டுண்ணி நோய்களைப் பரப்பும் இரத்தத்தை உறிஞ்சும் பூச்சிகளைப் பற்றிய ஆய்வைக் கையாள்கிறது.

கால்நடை பூச்சியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

கால்நடை அறிவியல் & தொழில்நுட்ப இதழ், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் சர்வதேச இதழ், உடலியல் பூச்சியியல், பூச்சியியல் ஐரோப்பிய இதழ், வேளாண்மை மற்றும் வன பூச்சியியல்,  பயன்பாட்டு பூச்சியியல் இதழ்

Top