பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

ஆம்பிபியன் பல்லிகள்

ஆம்பிபியன் பல்லிகள் குளிர் இரத்தம் கொண்ட மற்றும் மென்மையான தோல் கொண்ட முதுகெலும்புகள். மற்ற சில உயிரினங்களைப் போலவே, அவை நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பல்லிகளின் பாத்திரங்களைக் காட்டுகின்றன.

ஆம்பிபியன் பல்லிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், ஹெர்பெட்டாலஜி, அப்ளைடு ஹெர்பெட்டாலஜி, ஆப்பிரிக்க ஹெர்பெட்டாலஜி இதழ்

Top