பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

ஆம்பிபியன் ஊர்வன

ஆம்பிபியன் ஊர்வன வறண்ட சருமம் மற்றும் தோலில் செதில்கள் மற்றும் இரண்டு வகையான வாழ்க்கையையும் வாழக்கூடியவை. ஊர்வனவற்றில் உண்மையில் சில இனங்கள் உள்ளன, அவை நீர்வீழ்ச்சிகளின் சிறப்பியல்புகளையும் ஊர்வனவற்றின் சில நீர்வீழ்ச்சிகளையும் காட்டுகிறது. இந்த குணாதிசயங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாகக் காட்டப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது.

ஆம்பிபியன் ஊர்வன தொடர்பான இதழ்கள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் சர்வதேச இதழ், ஹெர்பெட்டாலஜி குறிப்புகள், தற்போதைய ஹெர்பெட்டாலஜி, அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டு ஹெர்பெட்டாலஜி

Top