பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

உள்நாட்டுப் பறவைகள்

"உள்நாட்டு" என்ற சொல் அது வசிக்கும் நாட்டிற்குள் வளர்க்கப்படும் எந்தப் பறவையையும் விவரிக்கிறது. ஏவ்ஸ் வகுப்பைச் சேர்ந்த பல்வேறு சூடான-இரத்த முட்டையிடும் இறகுகள் கொண்ட முதுகெலும்புகள், முன்கைகள் இறக்கைகளை உருவாக்கும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

உள்நாட்டுப் பறவைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

சர்வதேச தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இதழ், ஆஸ்திரேலிய புல பறவையியல், பறவையியல் யமஷினா இன்ஸ்டிடியூட் ஜர்னல், ஓபன் ஆர்னிதாலஜி ஜர்னல்.

Top