பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

ஹெர்பெட்டாலஜிகல் பாதுகாப்பு மற்றும் உயிரியல்

ஹெர்பெட்டாலஜி பாதுகாப்பு உயிரியல் என்பது உயிரினங்கள், அவற்றின் வாழ்விடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை அதிகப்படியான அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் நீர்வீழ்ச்சிகளின் ஆய்வு ஆகும்.

ஹெர்பெட்டாலஜிகல் கன்சர்வேஷன் மற்றும் உயிரியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

சர்வதேச தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இதழ், ஹெர்பெட்டாலஜி குறிப்புகள், தற்போதைய ஹெர்பெட்டாலஜி, அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டு ஹெர்பெட்டாலஜி.

Top