பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

அமைப்பு பூச்சியியல்

மருத்துவ பூச்சியியல் என்பது அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும், இது மனிதர்களுக்கு நோய்களை ஏற்படுத்தும் பூச்சிகள் மற்றும் தொடர்புடைய விலங்குகள் பற்றிய ஆய்வைக் கையாள்கிறது.

சிஸ்டமிக் பூச்சியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் புதுமையான ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ், உயிரி உரங்கள் மற்றும் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் இதழ், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் சர்வதேச இதழ், மூட்டுவலி அமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு, தேனீ வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி, உண்ணி மற்றும் உண்ணி மூலம் பரவும் நோய்கள்.

Top