பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

நீர்வீழ்ச்சி

ஒரு ஆம்பிபியன் என்பது தவளைகள், தேரைகள், நியூட்ஸ், சாலமண்டர்கள் மற்றும் சிசிலியன்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வகுப்பின் குளிர்-இரத்தமுள்ள முதுகெலும்பு விலங்கு ஆகும். நீர்வீழ்ச்சிகளில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி. பாம்புகள் மற்றும் சாலமண்டர்கள் போன்ற ஹெர்பெட்டாலாஜிக்கல் உயிரினங்கள் உணவுக்காக நீர்வீழ்ச்சிகளை சார்ந்துள்ளது.

Top