பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

பயன்பாட்டு பூச்சியியல்

பயன்பாட்டு பூச்சியியல் என்பது பூச்சியியலின் ஒரு பிரிவாகும், இது நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் பூச்சி பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகளைக் கையாள்கிறது.

பயன்பாட்டு பூச்சியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

இயற்கை பொருட்கள் வேதியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி, தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் இதழ், உயிரி உரங்கள் மற்றும் உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகளின் இதழ், தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் சர்வதேச இதழ், பூச்சி மூலக்கூறு உயிரியல், பூச்சி பாதுகாப்பு மற்றும் பன்முகத்தன்மை, பூச்சி மேலாண்மை அறிவியல் இதழ், பூச்சி மேலாண்மை அறிவியல், பூச்சி மேலாண்மை அறிவியல்.

Top