பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

ஹெர்பெட்டாலஜி

ஹெர்பெட்டாலஜி என்பது நீர்வீழ்ச்சிகள் பற்றிய ஆய்வு தொடர்பான விலங்கியல் துறையாகும். ஹெர்பெட்டாலஜி என்பது போய்கிலோதெர்மிக், எக்டோதெர்மிக் டெட்ராபோட்களுடன் தொடர்புடையது.

ஹெர்பெட்டாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

சர்வதேச தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், கால்நடை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இதழ், ஹெர்பெட்டாலஜி இதழ், அப்ளைடு ஹெர்பெட்டாலஜி, ஆப்பிரிக்க ஹெர்பெட்டாலஜி இதழ்

Top