பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

பூச்சியியல், பறவையியல் & ஹெர்பெட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0983

வேளாண் பூச்சியியல்

வேளாண் பூச்சியியல் என்பது பூச்சியியலின் உட்பிரிவு ஆகும், இது வயல் பயிர்கள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறி பூச்சிகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும்.

வேளாண் பூச்சியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

சர்வதேச தாவர, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் இதழ், உயிரி உரங்கள் மற்றும் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகளின் இதழ், பயன்பாட்டு பூச்சியியல் மற்றும் விலங்கியல், நியோட்ரோபிகல் பூச்சியியல், ஆஸ்திரேலிய பூச்சியியல், ஆப்பிரிக்க பூச்சியியல், நகர்ப்புற வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை இதழ்.

Top