மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

ஆர்என்ஏ பிரித்தல்

மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மரபியல் ஆகியவற்றில், பிளவுபடுதல் என்பது புதிய முன்-மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ (முன்-எம்ஆர்என்ஏ) டிரான்ஸ்கிரிப்ட்டின் மாற்றமாகும், இதில் இன்ட்ரான்கள் அகற்றப்பட்டு எக்ஸான்கள் இணைக்கப்படுகின்றன. அணு குறியிடப்பட்ட மரபணுக்களுக்கு, படியெடுத்தலுக்குப் பிறகு அல்லது ஒரே நேரத்தில் கருவுக்குள் பிளவுபடுதல் நடைபெறுகிறது.

ஆர்என்ஏ ஸ்ப்ளிசிங்கின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மரபணு தொழில்நுட்பம், பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல், மரபியல் பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள், மரபியல் முன்னேற்றங்கள், BMC மருத்துவ மரபியல், BMC மரபியல், பாதுகாப்பு மரபியல், எபிஜெனெடிக்ஸ் தொற்று, மரபியல் மற்றும் பரிணாமம், உதவி இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல், P.

Top