மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்

டிஎன்ஏ பிரதியெடுப்பு என்பது ஒரு அசல் டிஎன்ஏ மூலக்கூறிலிருந்து இரண்டு ஒத்த பிரதிகளை உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். இந்த உயிரியல் செயல்முறை அனைத்து உயிரினங்களிலும் நிகழ்கிறது மற்றும் உயிரியல் பரம்பரை அடிப்படையாகும்.

டிஎன்ஏ பிரதியெடுப்பு என்பது உயிரணுப் பிரிவின் போது டிஎன்ஏ தன்னை தானே நகலெடுக்கும் செயல்முறையாகும்.

டிஎன்ஏ பிரதியெடுப்பின் முதல் படி டிஎன்ஏவின் இரட்டை ஹெலிக்ஸ் கட்டமைப்பை 'அன்சிப்' செய்வதா? மூலக்கூறு.

இது ஒரு நொதியால் மேற்கொள்ளப்படுகிறதா? ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உடைக்கும் ஹெலிகேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது? நிரப்பு வைத்திருக்கும்? அடிப்படைகள்? DNA உடன் (A உடன் T, C உடன் G).

டிஎன்ஏவின் இரண்டு ஒற்றை இழைகளைப் பிரிப்பது 'ஒய்' வடிவத்தை உருவாக்குகிறது, இது பிரதி 'ஃபோர்க்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு பிரிக்கப்பட்ட இழைகள் டிஎன்ஏவின் புதிய இழைகளை உருவாக்குவதற்கான டெம்ப்ளேட்களாக செயல்படும்.

இழைகளில் ஒன்று 3' முதல் 5' திசையில் (பிரதிபலிப்பு முட்கரண்டியை நோக்கி), இது முன்னணி இழையா?. மற்ற இழையானது 5' முதல் 3' திசையில் (பிரதிபலிப்பு முட்கரண்டியிலிருந்து விலகி), இது பின்தங்கிய இழையா?.

டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் தொடர்பான இதழ்கள்

ஒற்றை செல் உயிரியல், ஸ்டெம் செல் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, திசு அறிவியல் & பொறியியல், டிஎன்ஏ பழுதுபார்ப்பு, டிஎன்ஏ ஆராய்ச்சி, மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ, மொபைல் டிஎன்ஏ, பிறழ்வு ஆராய்ச்சி -டிஎன்ஏஆர்பேயர்.

Top