மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

இன்சுலின் மரபியல்

இன்சுலின் மரபியல் இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவைக் கட்டுப்படுத்த தேவையான இன்சுலின் என்ற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்வதற்கான வழிமுறைகளை வழங்குகிறது. குளுக்கோஸ் ஒரு எளிய சர்க்கரை மற்றும் உடலில் உள்ள பெரும்பாலான செல்களுக்கு முதன்மை ஆற்றல் மூலமாகும்.
புரோன்சுலின் எனப்படும் முன்னோடி வடிவத்தில் இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இது புரத கட்டுமானத் தொகுதிகளின் (அமினோ அமிலங்கள்) ஒற்றை சங்கிலியைக் கொண்டுள்ளது. A மற்றும் B சங்கிலிகள் எனப்படும் தனித்தனி துண்டுகளை உருவாக்குவதற்கு ப்ரோயின்சுலின் சங்கிலி வெட்டப்பட்டது (பிளவு), அவை இன்சுலினை உருவாக்க டிஸல்பைட் பிணைப்புகள் எனப்படும் இணைப்புகளால் இணைக்கப்படுகின்றன.

இன்சுலின் மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மரபணு தொழில்நுட்பம், மரபணு கோளாறுகள் & மரபணு அறிக்கைகள் கலப்பின, மரபணு நோய்க்குறிகள் & மரபணு சிகிச்சை, பரம்பரை மரபியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மனித மரபியல் மற்றும் கருவியல், மரபணுவில் முன்னேற்றங்கள், BMC மருத்துவ மரபியல், BMC மரபியல், மரபணு மரபணு, பாதுகாப்பு இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல், நியூரோஜெனெடிக்ஸ், மனநல மரபியல்.

Top