மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு ஆய்வுகள்

மரபணு ஆய்வுகள் என்பது டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவின் மாறி நீளம் (பொதுவாக 100-1000 தளங்கள் நீளம்) ஆகும், இது டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மாதிரிகளில் கதிரியக்கமாக லேபிளிடப்பட்டு, நியூக்ளியோடைடு வரிசைகள் (டிஎன்ஏ இலக்கு) இருப்பதைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. ஆய்வு. ஆய்வு அதன் மூலம் ஒற்றை-இழைக்கப்பட்ட நியூக்ளிக் அமிலத்திற்கு (டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ) கலப்பினமாக்குகிறது, அதன் அடிப்படை வரிசையானது ஆய்வுக்கும் இலக்குக்கும் இடையே உள்ள நிரப்புத்தன்மையின் காரணமாக ஆய்வு-இலக்கு அடிப்படை ஜோடியை அனுமதிக்கிறது.

மரபணு ஆய்வுகள் தொடர்பான இதழ்கள்

மூலக்கூறு மற்றும் மரபியல் மருத்துவம், மூலக்கூறு உயிரியல், மூலக்கூறு உயிரியல் குறிப்பான்கள் மற்றும் நோயறிதல், மருத்துவ மரபியல் மறுசீரமைப்பு ஹைப்ரிட் ஐரோப்பிய இதழ், தடய அறிவியல் சர்வதேசம்: மரபியல், மரபணுக்கள் மற்றும் மரபியல் அமைப்புகள், மரபியல் வளங்கள் மற்றும் பயிர் பரிணாமம், மரபியல் சோதனை மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் குறிப்பான்கள் கள்.

Top