மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மரபணுப் பொறியியலின் முன்னேற்றங்கள் , பிறழ்ந்த உயிரினங்கள், டிஎன்ஏ பிரதிகள், மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ, மரபணு இணைப்பு பகுப்பாய்வு, மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்கள், மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள், டிஎன்ஏ மைக்ரோஅரே, பச்சை ஒளிரும் புரதம், புரத வரிசைமுறை, மரபணு ஆய்வுகள், ஆர்என்ஏ பிளவு, செயல்பாட்டு மரபணுக்கள், செயல்பாட்டு மரபணுக்கள் ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ, ஆர்எஃப்எல்பி, ஜிஎம்ஓவின் உயிரியல் பாதுகாப்பு, ஜிஎம்ஓ நெறிமுறைகள், மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள், மரபணு பொறியியலில் கணக்கீட்டு மரபியல் கண்டுபிடிப்புகள்.

Top