மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு இணைப்பு பகுப்பாய்வு

மரபணு இணைப்பு பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு புள்ளிவிவர முறையாகும், இது மரபணுக்களின் செயல்பாட்டை குரோமோசோம்களில் அவற்றின் இருப்பிடத்துடன் இணைக்கப் பயன்படுகிறது. குரோமோசோமில் உள்ள அண்டை மரபணுக்கள் சந்ததியினருக்கு அனுப்பப்படும்போது ஒன்றாக ஒட்டிக்கொள்ளும் போக்கைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, குறிப்பிட்ட குறிப்பான்-மரபணுக்களுடன் சில நோய் அடிக்கடி சந்ததியினருக்கு அனுப்பப்பட்டால், நோய்க்கு காரணமான மரபணு(கள்) இந்த குறிப்பான்களுக்கு குரோமோசோமில் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன என்று முடிவு செய்யலாம்.

மரபணு இணைப்பு பகுப்பாய்வு தொடர்பான இதழ்கள்

மரபணு பொறியியல், செல் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை, செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ மரபியல், குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், பாதுகாப்பு மரபியல் வளங்கள், மரபியல் மற்றும் தாவர இனப்பெருக்கம் பற்றிய செக் ஜர்னல், எகிப்திய மருத்துவ மனித மரபியல், தடயவியல் அறிவியல் சர்வதேசம் பகுப்பாய்வு - உயிர் மூலக்கூறு பொறியியல், மரபணு பகுப்பாய்வு - உயிரி மூலக்கூறு பொறியியல், மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்ப செய்திகள், மனித மரபியல் சர்வதேச இதழ்.

Top