மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு குளோனிங்

ஜீன் குளோனிங் என்பது ஒரு உயிரினத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏவில் இருந்து ஆர்வமுள்ள ஒரு மரபணு அமைந்துள்ள மற்றும் நகலெடுக்கப்படும் (குளோன்) செயல்முறையாகும்? ஒரு உயிரினத்திலிருந்து டிஎன்ஏ பிரித்தெடுக்கப்படும்போது, ​​அதன் அனைத்து மரபணுக்களும் ஒரே நேரத்தில் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. ஆயிரக்கணக்கான வெவ்வேறு மரபணுக்களைக் கொண்ட இந்த டி.என்.ஏ.

ஒரு உயிரினத்தின் டிஎன்ஏ பிரித்தெடுத்தலைத் தொடர்ந்து டிஎன்ஏவை ஒழுங்கமைக்க ஒரு நூலகத்தை உருவாக்குவது. ஒரு மரபணு நூலகம் என்பது உயிருள்ள பாக்டீரியா காலனிகளின் தொகுப்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அவை ஆர்வமுள்ள மரபணுவின் ஆதாரமாக இருக்கும் உயிரினத்திலிருந்து வெவ்வேறு டிஎன்ஏ துண்டுகளுடன் மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஒரு நூலகம் ஒவ்வொரு மரபணுவிற்கும் பாக்டீரியாவின் காலனியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால், அது பல்லாயிரக்கணக்கான காலனிகள் அல்லது குளோன்களைக் கொண்டிருக்கும்.

மரபணு குளோனிங்கின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம் கலப்பினத்தில் முன்னேற்றங்கள், மூலக்கூறு கண்டறிதல், உயிரி தொழில்நுட்பம் & உயிரியல் பொருட்கள், மரபணு வெளிப்பாடு வடிவங்கள், பொது சார்பியல் மற்றும் ஈர்ப்பு, மரபணுக்கள் மற்றும் மரபணு அமைப்புகள், மரபணுக்கள், மூளை மற்றும் நடத்தை, மரபியல் வளங்கள் மற்றும் மரபியல் வளர்ச்சி, மரபியல் வளங்கள் மற்றும் மரபியல் வளர்ச்சி

Top