மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

செயல்பாட்டு மரபியல்

செயல்பாட்டு மரபியல் என்பது மூலக்கூறு உயிரியலின் ஒரு துறையாகும், இது மரபணு (மற்றும் புரதம்) செயல்பாடுகள் மற்றும் தொடர்புகளை விவரிக்க மரபணு மற்றும் டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக் திட்டங்களால் (ஜீனோம் சீக்வென்சிங் திட்டங்கள் மற்றும் RNA-seq போன்றவை) உருவாக்கப்பட்ட தரவுகளின் பரந்த செல்வத்தைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறது.

செயல்பாட்டு மரபியல் ஆய்வுகளின் நோக்கம் உலகளாவிய (மரபணு அளவிலான) அளவில் மரபணு வகை மற்றும் பினோடைப் இடையே உள்ள சிக்கலான உறவைப் புரிந்துகொள்வதாகும். படியெடுத்தல், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் எபிஜெனெடிக் ஒழுங்குமுறை போன்ற பல செயல்முறைகளை ஆய்வுகள் ஆராய்கின்றன.

செயல்பாட்டு மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மூலக்கூறு பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல், மரபணு கோளாறுகள் மற்றும் மரபணு அறிக்கைகள், நானோமெடிசின் மற்றும் பயோதெரபியூடிக் கண்டுபிடிப்பு, பைலோஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் பரிணாம உயிரியல், ஒற்றை உயிரணு உயிரியல், செயல்பாட்டு மரபியலில் விளக்கங்கள், செயல்பாட்டு மரபியல் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸில் விளக்கங்கள், ஒப்பீட்டு மற்றும் செயல்பாட்டு மரபியல், கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு மரபியல் இதழ்.

Top