மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு பொறியியலில் நெறிமுறைகள்

விலங்கு நலன் தொடர்பான கவலைகள் உட்பட நெறிமுறை சிக்கல்கள், ஒரு தனிப்பட்ட மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட விலங்கின் தலைமுறை மற்றும் ஆயுட்காலத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் எழலாம். பின்வரும் பிரிவுகள், CCAC ஆல் நடத்தப்படும் சக-உந்துதல் வழிகாட்டுதல்கள் மேம்பாட்டு செயல்முறை மற்றும் தொடர்புடைய தாக்க பகுப்பாய்வு ஆலோசனைகளின் போது எழுந்த சில சிக்கல்களை விவரிக்கிறது. CCAC ஆனது அறிவியலில் விலங்குகளின் பயன்பாட்டிற்கான ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நெறிமுறையுடன் செயல்படுகிறது. இருப்பினும், வலி ​​மற்றும் துன்பத்தைக் குறைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகளின் உருவாக்கம் மற்றும் பயன்பாடு தொடர்பான மூன்று ரூபாய் மற்றும் விலங்கு நலனுக்கு அப்பாற்பட்ட பொது அக்கறைகள் உள்ளன.

மரபணு பொறியியலில் நெறிமுறைகள் தொடர்பான இதழ்கள்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல், மரபணு தொழில்நுட்பம், மரபணு கோளாறுகள் மற்றும் மரபணு அறிக்கைகள் கலப்பின, மரபியல் முன்னேற்றங்கள், BMC மருத்துவ மரபியல், BMC மரபியல், பாதுகாப்பு மரபியல், எபிஜெனெடிக்ஸ், தொற்று, மரபியல் மற்றும் பரிணாமம், ஜர்னல் ஆஃப் நெக்யூரென்சிசிடிக்ஸ் .

Top