பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

பால் பிறக்கும் நோய்கள்

பாலில் பிறக்கும் நோய்கள் அசுத்தமான பாலில் இருந்து பரவக்கூடிய நோயாகும், மேலும் இது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாக காற்று மற்றும் மாசுபட்ட நீர் மூலமாகவோ பரவுகிறது. அசுத்தமான உணவு அல்லது பானங்களை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் நோய். எண்ணற்ற நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் நச்சு பொருட்கள் உணவுகளை மாசுபடுத்தும். அறியப்பட்ட 250 க்கும் மேற்பட்ட உணவு நோய்கள் உள்ளன. பெரும்பாலானவை தொற்று மற்றும் பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளால் ஏற்படுகின்றன.

பால் பிறக்கும் நோய்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

உணவு: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள், பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம், உணவு மூலம் பரவும் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் நோய், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச இதழ், உணவு மற்றும் விவசாய அறிவியல் இதழ், உணவு பாதுகாப்பு இதழ், உணவு மற்றும் செயல்பாடு, உணவு பாதுகாப்பு, சர்வதேச உணவு நுண்ணுயிரியல், சர்வதேச நுண்ணுயிரியல்

Top