பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ் இன் டெய்ரி ரிசர்ச் ஓபன் அணுகல் என்பது பால் மற்றும் விலங்கு இனப்பெருக்கம், உடலியல், உயிரணு உயிரியல் மற்றும் பாலூட்டலின் உட்சுரப்பியல், விலங்கு அறிவியல், பால் உற்பத்தி மற்றும் கலவை, உயிரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் உணவு தொழில்நுட்பம், பால் புரதங்களின் பண்புகள், பால் பொருட்கள் மற்றும் பால் பொருட்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் தொடர்பான சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ் ஆகும்.

Top